وزیران سابق امور خارجه آمریکا به اولتیماتم ناتو باشک می نگرند # بن - ایرنا 25/11/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 186 سه وزیر خارجه سابق آمریکا دیدگاههای خود وتردید نسبت به موفق بودن اولتیماتوم ناتو را تشریح کردند این سه باهرگونه دخالت نظامی ناتو دربوسنی مخالفند.
........................................
،جیمز،بیکر،الکساندر،هیک،ادموند،ماسکی،وزیران،خارجه،سابق،آمریکا،مصاحبه، ،فرانکفورتر،روندشاو،اولتیماتو،ناتو،بوسنی،