وزیر کشور روسیه جنایت و تورم را دو مشکل این کشورتوصیف کرد # مسکو - ایرنا 23/11/72 .اجتماعی. تلکس 184 وزیر کشور روسیه در سخنانی در مجلس دوما این کشور از رشد جنایات و افزایش سرسام آور قیمتها بعنوان دو عامل اصلی اضطراب و نگرانی مردم روسیه یاد کرد.
........................................
،روسیه،اجتماعی،جنایت،تورم،ویکتور،یرین،رشد،فساد،رشوه خواری،