باستانشناسان هندی آثار هنری متعلق به 5000 سال قبل راکشف کردند # تهران - ایرنا 21/11/72 .فرهنگی. تلکس 48 باستانشناسان هندی آثار هنری متعلق به 5000سال پیش راکه شامل اسباب بازی و مهر می شود را در روستائی واقع درشمال آن کشور اززیر زمین خارج کرده اند.
........................................
،فرهنگی،کشف،آثار،باستانی،هند،پی،تی،آی،