تائید استعفای فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در بوسنی # نیویورک - ایرنا 15/10/72 .سیاسی. تلکس 2 سخنگوی دبیر کل گزارشهای مربوط به درخواست ژنرال ژان بریکمون فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل دربوسنی و هرزگوین برای کناره گیری ازسمت خودراتائیدکرد.
........................................
،تائید،استعفا،فرمانده،نیروهای،حافظ،صلح،سازمان،ملل،بوسنی،و،هرزگوین،