یک مقام آلمانی ازسیاست آلمان وانگلیس وسازمان ملل انتقاد کرد # بن - ایرنا 15/10/72 .سیاسی. تلکس 9 یکی ازنمایندگان مجلس آلمان شدیدا ازسیاست دولتهای آلمان انگلیس ونیز سازمان ملل درقبال ادامه جنک وجنایت دربوسنی وهرزگوین انتقاد کرد.
........................................
،آلمان،انگلیس،،سازمان،ملل،بوسنی،وهرزگوین،انتقاد،استفان،سوارتز،وکیل، ،بوندس،،تاک،مصاحبه،رادیو،آلمان،کلن،مصاحبه،