دانشمندان آمریکایی عاری از خصلتهای متعارف انسانهای متمدن # تهران - ایرنا 15/10/72 .سیاسی.علمی. تلکس 277 نیویورک تایمزازافشاگری وزارت انرژی آمریکادرباره آزمایش مواد رادیو اکتیو برروی شهروندان جنک جهانی دوم توسط دانشمندان تقدیر کرد.
........................................
،نیویورک،تایمز،دانشمندان،آمریکایی،آزمایشات،هسته ای،انسانها،سرمقاله، ،دهه های،1940،تا،1970،هایزل،اولیری،وزیر،انرژی،