نرخ بهره بانک کانادا به پائینترین حد خوددر29 سال گذشته رسید # تهران - ایرنا 15/10/72 .اقتصادی. تلکس 73 اق بانک کانادا امروز چهارشنبه نرخ بهره خود را به پائینترین حد خود در 29 سال گذشته / 05/4 درصد / کاهش داد.
........................................
،بانک،کانادا،اقتصاد،نرخ،بهره،