سفیر افغانستان:بازماندگان رژیم کمونیستی باعث ادامه جنک هستند # تهران - ایرنا 15/10/72 .سیاسی. تلکس 102 سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در ایران طی مصاحبه ای بازماندگان رژیم کمونیستی را باعث ادامه جنک در افغانستان معرفی کرد.
........................................
،ایران،افغانستان،مصاحبه،درگیری،