بیانیه دبیرکل سازمان ملل درمورد درگیریهای خونین افغانستان # نیویورک - ایرنا 14/10/72 .سیاسی. تلکس 237 با بالا گرفتن درگیری ها درافغانستان پطروس غالی از کلیه طرفهای درگیرخواست هرچه زودتر به خصومتهای خودپایان داده و مشکلات خود رامسالمت آمیز حل کنند.
........................................
،سازمان،ملل،افغانستان،آتش،،بس،،درگیری،پطروس،،غالی،دبیرکل،