اظهارات وزیر سرزمین های ماورا بحار فرانسه در مورد دو ایرانی # تهران - ایرنا 13/10/72 .سیاسی. تلکس 171 وزیر سرزمین های ماورا بحار فرانسه دیروزدر مصاحبه ای درباره عدم تحویل دو تبعه ایران به سوئیس گفت بعضی اوضاع منافع ملی برهمه چیز اولویت دارد.
........................................
،ایران،فرانسه،ایرانیان،مقیم،خارج،دو،تبعه،ایرانی،سوئیس،،منافقین،سازمان، ،مجاهدین،خلق،قتل،کاظم،رجوی،