حماس شناسایی رژیم اسرائیل توسط واتیکان را محکوم کرد # تهران - ایرنا 10/10/72 .سیاسی. تلکس 18 حماس روز پنجشنبه شناسایی اسرائیل توسط واتیکان را محکوم کرد وگفت ساف با پیمان تحقیرآمیز خود با اسرائیل راه را برای این کار باز کرد.
........................................
،حماس،،فلسطین،واتیکان،اسرائیل،شناسایی،رویتر،امان،بیانیه،