انگلیس اخراج سفیر این کشور ازسودان راغیرقابل توجیه دانست # تهران - ایرنا 10/10/72 .سیاسی. تلکس 37 دولت انگلیس تصمیم سودان مبنی بر اخراج سفیر آن کشور از خارطوم را غیر قابل توجیه می داند.
........................................
،انگلیس،،سودان،اخراج،سفیر،خارطوم،پیتر،استرینز،سفیر،