سرفصل آخرین دور مداکرات هفته گذشته صلح بوسنی هرزگوین اعلام شد # زاگرب - ایرنا 8/10/72 .سیاسی. تلکس 259 رئیس جمهور بوسنی روز سه شنبه سرفصل کامل آخرین دورمذاکرات صلح بوسنی و هرزگوین را که هفته گذشته در ژنو و بروکسل انجام گرفت اعلام کرد.
........................................
،بوسنی،هرزگوین،مذاکرات،صلح،علی،عزت،بگوویچ،هفت،بند،طرح،جامعه،اروپا،