امام جمعه مسکو گفتگوهای خود بامقامات ایران را مفید خواند # مسکو - ایرنا 8/10/72 .سیاسی. تلکس 212 امام جمعه مسکو پس ازبازگشت ازایران ضمن قدردانی از میهمان نوازی گرم مردم ایران گفتگوهای خودباشخصیتهای روحانی و مقامات این کشور رامفید و سازنده خواند.
........................................
،روسیه،راویل،عین،الدین،امام،جمعه،مسکو،ایران،مسلمانان،