افشای اطلاعات جدیددرمورددخالت انگلیس درصدورغیرقانونی سلاحبه عراق # لندن - ایرنا 8/10/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 296 انگلیس درسالهای دهه 80بیشترازآنچه درکمیته بررسی معاملات اسلحه انگلیس باعراق افشا شده است به فروش وصدورغیرقانونی اسلحه به کشورهای جهان اقدام کرده اند.
........................................
،انگلیس،،عراق،صدور،اسلحه،تسلیحات،اسکات،نظامی،روزنامه،ایندپندنت،