45 درصدازدانش آموزان مدارس غیرانتفاعی فرزندان کارمندان هستند # اصفهان - ایرنا 7/10/72 .فرهنگی. تلکس 234 نجفی وزیر آموزش و پرورش امروز گفت 45 درصد ازدانش آموزان مدارس غیرانتفاعی کشور رافرزندان کارمندان دولت ومعلمین آموزش و پرورش تشکیل می دهد.
........................................
،ایران،وزارت،آموزش،،و،پرورش،،آمار،مدارس،،غیرانتفاعی،فرهنگی،