پاکستان وچین خواستارلغوتحریم اقتصادی آمریکاعلیه کشورهایشان شدند # تهران - ایرنا 7/10/72 .سیاسی. تلکس 169 نخست وزیران چین وپاکستان امروز سه شنبه درپکن مشترکا خواستار لغو تحریم اقتصادی آمریکا علیه خود شدند.
........................................
،آ،اف،پ،پکن،بی،نظیر،بوتو،لی،پنک،نخست،وزیر،وو،جیانمین،سخنگو،اسلام،آباد،