ابراز تمایل وزیر دفاع قزاقستان به همکاری نزدیک نظامی باروسیه # تهران - ایرنا 7/10/72 .سیاسی. تلکس 192 سعادت نورمحمداف وزیر دفاع قزاقستان همکاری نزدیک نظامی با همپیمان استراتژیک خود روسیه را برای کشورش ضروری دانست.
........................................
،قزاقستان،روسیه،همکاری،نظامی،آسیای،میانه،ایتارتاس،،آلماآتا،