مازاد تراز حساب جاری فرانسه بالغ بر 50 میلیارد فرانک است # تهران - ایرنا 30/09/72 .اقتصادی. تلکس 16 اق مازاد تراز حساب جاری فرانسه درنه ماهه اول سال جاری به 56 میلیارد و 500 میلیون فرانک /معادل 9/9 میلیارد دلار رسید.
........................................
،فرانسه،اقتصاد،مازاد،تراز،حساب،جاری،آ،اف،پ،پاریس،،وزارت،دارایی،بیانیه،