اعتراض ایران به اقدامات غبرقانونی ناوگان آمریکادرخلیج فارس # نیویورک - ایرنا 15/05/72 .سیاسی. تلکس 11 اعتراض شدید ایران به اقدامهای غیرقانونی ناوگان آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان روز پنجشنبه به عنوان سند شورای امنیت در مقر سازمان ملل منتشرشد.
........................................
،خرازی،نماینده،ایران،درسازمان،ملل،پطروس،،غالی،از،طریق،دفتر،حفاظت، ،منافع،ایران،در،سفارت،پاکستان،