بیانیه شورای عالی مذهبی کاتولیکها لبنان درباره همبستگی ملی # بیروت - ایرنا 15/05/72 .سیاسی. تلکس 48 شورای عالی مذهبی کاتولیکهای لبنان اتحاد مردم لبنان را بهترین راه برای مقابله با تهاجم نیروهای اسرائیلی توصیف کرد.
........................................
،بیانیه،