خرازی تجاوزهوائی عراق به خاک ایران رابه اطلاعدبیرکل سازمان ملل رساند # تهران - ایرنا 15/05/72 .سیاسی. تلکس 7 نماینده دائم ایران در سازمان ملل طی نامه ای تجاوزهای هوائی جنگنده های عراقی به خاک ایران را به اطلاع پطروس غالی دبیرکل سازمان ملل رساند.
........................................
،کمال،خرازی،پاسگاه،پسوه،پیرانشهر،