راستگرایان افراطی آلمانی یک خانه محل اقامت ترکهارابه آتش کشیدند # تهران - ایرنا 13/05/72 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 78 155 راستگرایان افراطی دیروز سه شنبه خانه مسکونی یک خانواده ترک را درنزدیکی کلن به آتش کشیدند که سه تن از آنها مجروح شدند.
........................................
،د،پ،آ،سخنگو،یو،پی،رستوران،پولهایم،تکلس،،171،