رئیس جمهور بوسنی کماکان به تحریم گفتگوهای صلح ادامه می دهد # تهران - ایرنا 13/05/72 .سیاسی. تلکس 169 رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین گفت تازمانی که صربهااز مناطق کوهستانی بیلاسنیتسا در نزدیکی سارایوو عقب نشینی نکنند به تحریم گفتگوهای صلح ژنو ادامه خواهدداد ........................................
،سقوط،کوه،ایگمان،