استقرارنمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دربیرجند # بیرجند - ایرنا 12/05/72 .سیاسی. تلکس 120 بمنظورکمک به بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغانی به کشورشان نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ازامروزدربیرجند /ایران/ مستقر شدند ........................................
،ایران،تیم،14،نفره،خراسان،گذرگاه،مرزی،میل،73،بیرجند،