ترکیه 250 میلیون دلار اعتبار به جمهوری آذربایجان اختصاص داد # تهران - ایرنا 12/05/72 .اقتصادی. تلکس 56 اق بانک انیرین ترکیه مبلغ 250 میلیون دلار اعتبار برای جمهوری آذربایجان اختصاص داد.
........................................
،رادیو،باکو،روزنامه،آینه،باکو،