تعداد سربازان خارجی در آلمان به 150 هزار نفر کاهش می یابد # بن - ایرنا 24/04/72 .نظامی. تلکس 217 تعداد سربازان خارجی در آلمان که در سال 1990 780 هزار و 400 نفر بود تا پایان سال آینده به 150 هزار نفر کاهش خواهد یافت.
........................................
،اشپیگل،380،هزار،سرباز،روسی،244،هزار،سرباز،آمریکائی،هفت،پایگاه،نظامی، ،تعطیل،