ورود رئیس کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل به سارایوو # تهران - ایرنا 23/04/72 .سیاسی. تلکس 155 ساداکو اوگاتا رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان امروز وارد سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین شد.
........................................
،آ،اف،پ،فرانسیس،،بریکمون،فرمانده،نیروهای،حافظ،صلح،