نظر وزیر امور خارجه بوسنی درباره اجلاس جاری دراسلام آباد # اسلام آباد - ایرنا 22/04/72 .سیاسی. تلکس 204 و 257 وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین اجلاس فوق العاده وزیران امور خارجه وروسای هیئتهای 16کشورعضو سازمان کنفرانس اسلامی درسلام آباد رامثبت توصیف کرد.
........................................
،هاریس،،سیلایجیچ،مصاحبه،ایران،اعزام،نیروهای،پاسدار،صلح،سازمان،ملل، ،پاکستان،