سخنان رئیس اتحادیه دوستی وهمبستگی با آذربایجان مستقل درترکیه # آنکارا - ایرنا 22/04/72 .سیاسی. ویژه 116 ص 23 رئیس اتحادیه دوستی وهمبستگی با آذربایجان مستقل دفاع از جمهوری آذربایجان را به مثابه دفاع ازترکیه خواند.
........................................
،مظفر،اوزداغ،رئیس،،اتحادیه،عضویت،43،انجمن،سازمان،بنیاد،سیاسی،اقتصادی، ،فرهنگی،مصاحبه،آنکارا،تهاجم،علیه،حاکمیت،آذربایجان،