بازتاب سفروزیرخارجه قطرازایران دررسانه های امارات و بی بی سی # ابوظبی - ایرنا 21/04/72 .سیاسی. تلکس 124;109 دیدار وزیر امور خارجه قطر از ایران درمطبوعات عربی و انگلیسی زبان امارات متحده عربی ; کشورهای منطقه و رادیو بی بی سی بازتاب گسترده ای داشت.
........................................
،الاتحاد،الخلیج،الحیات،شورای،همکاری،خلیج،فارس،،قرارداد،یک،میلیارد،ریال، ،انتقال،آب،شیرین،بن،جابر،آل،ثانی،