۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897751
T T
۰ نفر
کرواتها بوسنی و مخالفت با رئیس جمهوری عزت بگوویچ # تهران - ایرنا 10/02/72 .سیاسی. تلکس 161 عالیترین نهاد کرواتهای بوسنی و هرزگوین درگردهمائی دیروز خودمشروعیت عزت بگوویچ به عنوان رئیس جمهور راردکردند و وی رافقط نماینده رسمی مسلمانان دانستند0 ........................................
،هینا،آ،اف،پ،زاگرب،هرسک،بوسنا،بیانیه،