تائید60 درصدازرشته های دانشگاه آزاداسلامی ازسوی شورای انقلاب فرهنگی # کرمانشاه - ایرنا 9/02/72 .فرهنگی. تلکس 105 60 درصد از رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مورد تائید هیات سه نفره تعیین شده از سوی شورای انقلاب فرهنگی قرارگرفته و بقیه رشته ها در حال بررسی است.
........................................
،ایران،مصاحبه،عباسپور،معاون،پژوهشی،دانشگاه،آزاد،اسلامی،