اتریش ازمجازاتهای اقتصادی سازمان ملل علیه صربستان پیروی نمی کند # وین - ایرنا 9/02/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 68 وزارت امور خارجه اتریش اعلام کرد این کشور به علت معضلات قانونی قادربه اجرای کامل قطعنامه اخیر شورای امنیت درمورد صربستان ومونته نیگرونیست.
........................................
،سخنگو،وزیر،کشور،صدراعظم،وزیر،اقتصاد،قطعنامه،