اظهارات وزیر امور خارجه بوسنی درموردمنطقه امن پیشنهادی سازمان ملل # تهران - ایرنا 9/02/72 .سیاسی. تلکس 175 هاریس سیلایجیچ درموردپیشنهاد سازمان ملل برای ایجاد مناطق امن دربوسنی گفت چنین مناطقی مادام که توپهای صربها دراطراف آنها مستقراندنمی توانند امن باشند.
........................................
،آ،اف،پ،لندن،بی،بی،سی،وزیر،امور،خارجه،بوسنی،و،هرزگوین،