هشدارسیا به شرکتهای هواپیماسازی آمریکاازحضوردرنمایشگاه پاریس # نیویورک - ایرنا 7/02/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 31 یک شرکت تولیدکننده تجهیزات نظامی درآمریکاپس از هشدار سیادرمورد طرح جاسوسی سازمان اطلاعاتی فرانسه تصمیم گرفته است درنمایشگاه هوایی پاریس شرکت نکند ........................................
،وال،استریت،ژورنال،،شرکت،هیوز،،بوئینک،جنرال،داینامیکس،،،لاکهید،