ده آلبانیائی هنگام فراز ازکشور بدست مرزبانان یوگسلاوی کشته شدند # تهران - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 222 ظرف سه روز گذشته 10 آلبانیائی که سعی داشتند از مرز این کشور عبور کرده وارد یوگسلاوی سابق شوند بدست مرزبانان آن جمهوری کشته شدند.
........................................
،آ،اف،پ،منطقه،تروپوی،