دیپلماتهای اروپائی در افغانستان ربوده نشده اندبلکه دستگیرشده اند # تهران - ایرنا 5/02/72 .سیاسی. تلکس 2 سرکنسول افغانستان درشهرکویته پاکستان دیروزگفت سه دیپلمات اروپائی که گزارشات قبلی حاکی از ربوده شدن آنها بود توسط ماموران امنیتی دستگیرشده اند.
........................................
،شهر،مرزی،اسپین،بولواک،عکسبرداری،از،نقاط،حساس،،مرزی،قاچاق،مواد،مخدر، ،انگلیسی،آلمانی،هلندی،