یلتسین امکان برقراری حاکمیت ریاست جمهوری درروسیه راتائیدکرد # مسکو - ایرنا 3/02/72 .سیاسی. تلکس ;77 5 براساس طرح پیش نویس قانون اساسی جدید روسیه برقراری حکومت ویژه ریاست جمهوری و انحلال کنگره نمایندگان مردمی روسیه مورد تاکید قرار گرفته است.
........................................
،ایتارتاس،،مصاحبه،رفراندوم،25،آوریل،