جماعت اسلامی مصراعضای خودرابه هنگام دستگیری مکلف به خودکشی کرد # تهران - ایرنا 1/02/72 .سیاسی.مذهبی. تلکس 292 سازمان جماعت اسلامی که علیه رژیم مبارک مبارزه می کند اخیرا به اعضایش دستور داده است به محض دستگیر شدن خودکشی کنند.
........................................
،آ،اف،پ،طاهر،سلیمان،اسیوط،