۲۶ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5896028
۰ نفر
احتمال حملات محدود هوائی به صربهادرصورت تصرف سربرنیتسا # تهران - ایرنا 29/01/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 51 1 وزیر امور خارجه بلژیک امروزیکشنبه پیش بینی کردکه درصورت تصرف شهر سربرنیتساتوسط صربهاحملات هوائی محدودی توسط جامعه بین المللی علیه صربهاصورت گیرد.
........................................
،رویتر،بروکسل،بوسنی،وهرزگوین،تحریم،اقتصادی،ویلی،کلیز،رادیو،ار،تی،بی، ،اف،