درخواست فیفابرای برگزاری مسابقات حرفه ای فوتبال درسراسرجهان # تهران - ایرنا 29/01/72 .ورزشی. تلکس 107 فدراسیون بین المللی فوتبال/فیفا/ فدراسیونهای ملی فوتبال سراسر جهان را موظف ساخت که لیک حرفه ای برپا کرده و داوران حرفه ای تربیت کنند.
........................................
،جلوگیری،از،اشتباهات،داوری،گیدو،توگنونی،سخنگوی،فیفا،سپ،بلاتر،دبیر،کل، ،فیفا،