تاکیداوزال برافزایش فعالیت سازمان دیانت ترکیه درآسیای میانه # آنکارا - ایرنا 23/01/72 .سیاسی. تلکس 194 تورگوت اوزال رئیس جمهور ترکیه در عشق آباد گفت ترکیه نباید صحنه تبلیغات اسلامی در جمهوریهای آسیای میانه را به دیگر کشورهای منطقه واگذار کند.
........................................
،رئیس،،جمهور،ترکیه،ترکمنستان،