رهبر حزب اسلامی افغانستان با طرح سازمان ملل برای حل بحران این کشور مخالفت کرد 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام اباد - ایرنا1/11/73 برابر با20 فوریه 1995 رهبر حزب اسلامی افغانستان گروه یونس خالض ضمن مخالفت باطرح سازمان ملل برای حل بحران در این کشور اعلام کرد در ترکیب کمیسیون انتقال قدرت این سازمان افرادی حضور دارند که با جهاد مردم افغانستان بیگانه اند.
مولوی یونس خالض روز دوشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد بر اساس طرح تعیین شده از سوی محمود مستیری یک دولت غیراسلامی در افغانستان تشکیل خواهد شد وبه این دلیل این حزب نماینده ای برای کمیسیون انتقال قدرت معرفی نمی کند.
در طرح محمود مستیری 25 تا 30 نفر از نمایندگان گروه های افغانستان و شخصیت های سیاسی مستقل یک دولت موقت را تشکیل خواهند داد که گفته می شود اک ثریت انان از افراد غیر گروه های جهادی هستند.
طرح مذکور ابتدا قرار بود روز شنبه به اجرا دراید و دولت موقت/ قدرت را از ربانی تحویل گیرد اما به دلیل پیچیده تر شدن مسایل افغانستان/ اجرای ان به تعویق افتاده است.
یونس خالض همچنین از فعالیت های گروه طالبان پشتیبانی کرد اما از انان خواست که مراقب باشند از مسیر اصلی و اسلامی خود منحرف نشده و الت دست محمودمستیری قرار نگیرند.
وی روز جمعه و شنبه گذشته در قندهار با رهبران گروه طالبان از جمله مولوی محمد عمر دیدار و مذاکره کرده بود.