دعوت سازمان های اسلامی فرانسه ازجوانان مسلمان این کشور برای شرکت در انتخابات # پاریس - ایرنا29/11/73 برابر با18 فوریه 1995 برخی سازمان های اسلامی در فرانسه از جوانان مسلمان این کشور دعوت کرده اند تا باثبت نام در لیست رای دهندگان و شرکت درانتخابات از حق رای استفاده کرده و حقوق خودرا احیاء کنند.
روزنامه فیگارو چاپ پاریس در شماره روزشنبه خود در این مورد می نویسد دعوت از جوانان مسلمان فرانسه برای شرکت در انتخابات به طور عمده توسط دو سازمان انجام شده است. این دو سازمان عبارتند از " اتحادیه جوانان مسلمان " که بیشتر درشهر"لیون" وحومه ان مستقرمی باشند و "جوانان مسلمان فرانسه " که شاخه جوانان " اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه " را تشکیل می دهد.
فیگارو در مورد هدف سازمان های اسلامی از این اقدام می نویسد..این اقدام هرچند می تواند به عنوان دعوت از جوانان مسلمان به مذهب و ادغام در نظام جامعه فرانسوی تلقی شود اما می تواند تاکتیک تازه ای برای بازخیزی اسلام باشد و همچنانکه در امریکا و انگلیس امروز رای مسلمانان ماهیت مستقل پیدا کرده در فرانسه نیز چنین قدرتی بیابد.
سازمان های اسلامی امیدوارند با اعمال قدرت رای مسلمانان در شهرداری ها خواسته های خود را مطرح کنند اما به نوشته فیگارو در حال حاضر امکان نظم دادن به اراء مسلمانان به نفع این سازمان ها وجود ندارد .
به عقیده سازمان اطلاعات فرانسه در انتخاباتی که تا چند ماه اینده در فرانسه برگزار خواهد شد اراء مسلمانان غیر از چند پیام اثر ویژه ای در انتخابات نخواهد داشت و استراتژی سازمان های اسلامی در فرانسه بیشتر به منظور سرمایه گذاری برای اینده می باشد.
بنا به این گزارش سازمان اطلاعات فرانسه اقدام اخیر سازمان های اسلامی در این کشور را همچنین تاکتیک جدیدی برای مقابله بامستقیم با مساله منع حجاب اسلامی در مدارس تلقی کرده و معتقد است که این سازمان ها قصد دارند به ویژه از طریق انتخابات شهرداری ها در سیستم نفوذ کرده و متعاقب ان درخواست هایی نظیر حق داشتن نمازخانه " گوشت حلال در رستوران مدارس و داشتن قبرستان مسلمانان را مطرح کنند.