انتخابات پارلمانی در تاجیکستان اوایل اسفند برگزار می شود 00000000000000000000000000000000000000000000000000 دوشنبه - ایرنا28/11/73 برابر با17 فوریه 1995 حکومت تاجیکستان اعلام کرد انتخابات پارلمانی این جمهوری بدون تاخیر در تاریخ هفتم اسفند ماه امسال برگزار میشود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان روز جمعه به خبرنگاران گفت این انتخابات فقط در ضورتی به تعویق خواهد افتاد که گروههای اسلامی مخالف حکومت متعهد شوند نتیجه ان را درهرضورت به رسمیت بشناسند.
این در حالیست که چند سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواسته اند انتخابات پارلمانی این کشور چندماه دیرتر انجام شود تا گروههای اسلامی تاجیک فرصت حضوردر ان را پیدا کنند.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نامه ای به حکومت تاجیکستان انتخابات مذکوررا غیر دمکرتیک خواند.
این نخستین انتخابات پارلمانی تاجیکستان پس از فرو پاشی شوروی سابق است که اک ثر کاندیداهای ان را همان نمایندگان کمونیست شورای عالی سابق تشکیل می دهند.