یک روزنامه روسی : مخالفت امریکاباهمکاری اتمی تهران - مسکو مایه تعجب است # مسکو - ایرنا28/11/73 برابر با17 فوریه 1995 روزنامه " سیودنیه " چاپ مسکو موضعگیری مقامهای مختلف امریکاعلیه همکاری اتمی ایران وروسیه برای تکمیل فرودگاه برق بوشهر رامایه شگفتی و تعجب خواند.
این روزنامه روز پنجشنبه درمقاله ای باعنوان " واشنگتن مخالف همکاری هسته ای مسکو و تهران است " نوشت شرکت روسیه درپروژه های اتمی ایران و بخضوض تکمیل فرودگاه اتمی بوشهر باعث پخش تخم نفاق بین واشنگتن و مسکو شده است .
سیودنیه بااشاره به اینکه امریکاموفق نشده است روسهارابه قطع همکاری باایران برای استفاده ضلحآمیز از نیروی اتم متقاعد سازد می افزاید این نکته که مقامات امریکاازیک سو می گویند خواستار ورود روسیه به بازار جهانی هستند وازسوی دیگر ارزوی نقش براب شدن معامله کاملا تجاری تهران و مسکو را دارند مایه شگفتی است .