ناتو درپذیر ش اعضای جدید صرفا معیارهای سیاسی را در نظر می گیرد # وین - ایرنا20/11/73 برابر با9 فوریه 1995 ویلی کلاس دبیر کل ناتو گفت ناتو درپذیر ش اعضای جدید صرفا جنبه های سیاسی را در نظر می گیرد و هیچ شرط عمومی خاصی برای این امر در نظر نگرفته است.
کلاس در یک مصاحبه اختصاصی با شماره روز پنج شنبه روزنامه اتریشی "استاندارد"افزود در حال حاضر یک کمیته سیاسی بطور هفتگی مسئله توسعه این پیمان را مورد بررسی قرار می دهد.
وی افزود نتیجه کار این کمیته به اجلاس وزرای ناتو که دسامبر اینده تشکیل خواهد شد ارائه می شود و بعد از ان مشخص خواهد شد که کدام کشور در چه زمانی و چگونه می تواند عضو ناتو شود.
دبیر کل ناتوگفت احتمال دارد کشوری عضو سازمان شود که دارای همه شرایط عضو شدن نباشد یا برعکس کشوری که این توانمندی را دارد به عضویت پذیرفته نشود.
کلاس گفت این انتخاب یک کار صرفا سیاسی است. وی افزود مشکلی که به چشم می خورد این است که هرچه مخالفت روسیه با عضویت کشورهای اروپای شرقی در ناتو شدت می یابد این کشورها با شدت بیشتری برای عضویت در این پیمان تلاش می کنند.
وی خاطرنشان ساخت ناتو اکنون در یک دوران انتقالی و تطبیق با شرایط جدید بسر می برد و شاهد یک طرح نوین امنیتی اروپایی نیز است.