اکراین برای فروش بمب افکنهای استراتژیک خود به روسیه اعلام امادگی کرد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مسکو - ایرنا 4/11/73 برابر با24 ژانویه 1995 اکراین اعلام کرد حاضر است به دلیل مشکلات مالی و همچنین دکترین نظامی جدیدخود بمب افکن های استراتژیکی موجود دراین کشور رابه روسیه تحویل دهد0 الکساندر کلوبان سخنگوی وزارت امور خارجه اکراین درگفتگو با خبرگزاری ایتارتاس گفت00 ما اماده ایم تمام هواپیماهای بمب افکن استراتژیکی تی - یو 160 و تی یو 95 خودرابه روسیه فروخته و یابراساس توافق های دوطرفه انها رابه این کشور واگذار کنیم0 وی بااشاره به اینکه هیات های نمایندگی دوکشور درحال حاضر سرگرم گفتگو برای انتقال هواپیماهای موردنظر میباشند از ذکر امار دقیق جنگنده بمب افکن های موجود درخاک اکراین خودداری کرد0 قراراست هیاتی از کارشناسان نظامی روسیه به منظور بررسی وضعیت فنی هواپیماهای جنگنده مذکور، تعیین قیمت انها و همچنین حل مسائل مربوط با طرفهای اکراینی خود/این هفته عازم کیف شود0 سخنگوی وزارت دفاع اکراین دلیل تصمیم این کشور برای تحویل هواپیماهای مورد نظر به روسیه رامشکلات مالی برای نگهداری این نوع هواپیماها و دکترین جدید نظامی این کشور مبنی بر محو سلاحهای استراتژیک دوربرد ذکر کرد0