دبیرکل اتحادیه عرب از موضع لیبی در قبال قصیه لاکربی حمایت کرد ...000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 گناوه - ایرنا4/11/73 برابر با24 ژانویه 1995 عصمت عبدالمجید دبیرکل اتحادیه عرب موضع لیبی در قبال محاکمه دولیبیایی مظنون به نقش داشتن در انفجار یک هواپیمای امریکائی برفراز لاکربی را دارای وجاهت قانونی دانست .
به گزارش روز سه شنبه رادیو قطر دبیرکل اتحادیه به خبرنگاران در قاهره گفت در موازین بین المللی هیچ مقرراتی برای تحویل اتباع یک کشور به کشور دیگر وجود ندارد .
عبدالمجید افزود کشورهای فرانسه انگلیس و امریکا با پیشنهاد مشترک طرابلس و اتحادیه عرب برای محاکمه دو فرد موردنظر در یک دادگاه بی طرف مخالفت می کنند ولی موضع پاریس نرمتر به نظر می رسد .